Module sensorische informatieverwerking en Autisme Spectrum Stoornissen

Doelgroep(en):

Ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapie, Logopedisten, Opleidingen

In de DSMV worden de sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beschreven. We kennen allemaal wel voorbeelden van kinderen met ASS  die zintuiglijke prikkels veel heftiger ervaren dan leeftijdsgenootjes of van kinderen die buitengewoon geboeid zijn door bepaalde zintuiglijke prikkels en zich er wellicht in verliezen.
Cliënten met ASS verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier die wij (maar ook zij zelf) niet altijd meteen begrijpen. Hierdoor ontstaan misverstanden in de communicatie met de buitenwereld en wordt het gedrag niet altijd passend uitgelegd. Tijdens tweedaagse module zullen cognitieve verklaringsmodellen (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) en neurobiologische verklaringsmodellen worden uitgewerkt en ingezet om zo de zintuiglijke prikkelverwerking optimaal in kaart te brengen, te begrijpen en passende interventies te kunnen kiezen en te onderbouwen. De sensorische kansen en kwetsbaarheden worden in kaart gebracht op basis van evidence aangestuurd en ondersteund met casuïstiek en gerelateerd aan voorbeelden uit de dagelijkse beroepspraktijk. Deze module is bestemd voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en logopedisten.
We geven 4 modules over prikkelverwerking en autisme.

 • De 2-daagse sensorische informatieverwerkingsmodule en Autisme-Spectrumstoornissen (ASS) die gegeven wordt voor paramedici en andere belangstellenden.
 • De 4 daagse verdiepingsmodule voor therapeuten die een minimaal 8 of 10 daagse  cursus van AKK hebben gevolgd
 • Bij de Rino-groep Utrecht een module voor  gedragswetenschappers
 • Bij de Rino Amsterdam; sensorische informatieverwerking en floorplay

In de DSM 5 worden voor het eerst de Sensorische Informatieverwerkingsproblemen bij cliënten met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beschreven; Hyper of hyporeactiviteit op zintuiglijke prikkels of een ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving. Ongevoeligheid voor pijn of temperatuur, negatieve reactie op geluid of texturen, excessief ruiken of aanraken van voorwerpen , visuele fascinaties.

De praktijk leert dat het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkel verwerking bij mensen met ASS vraagt om een brede, wellicht andere, kijk op prikkelverwerking en daar uit voortvloeiend gedrag. Zintuiglijke prikkels kunnen als overweldigend worden ervaren of bepaalde zintuiglijke prikkels worden totaal niet opgemerkt. Daarnaast zien we bij deze doelgroep uitzonderlijke zintuiglijke talenten, zoals super-gedetailleerd kunnen waarnemen, beelden kunnen onthouden tot in de kleinste details of muziek kunnen reproduceren zonder muzikale achtergrond terwijl andere dingen in het dagelijks leven hun bijna onbegrijpelijk lastig afgaan. Het betekenis kunnen verlenen aan zintuiglijke prikkels blijkt soms lastig of het begrip dat een prikkel in de ene context iets totaal anders betekent dan in de andere context.

Cliënten met ASS verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier die wij (maar ook zij zelf) niet altijd meteen begrijpen maar wel consequenties heeft voor het functioneren in het dagelijks leven. Tijdens deze 2 dagen zullen cognitieve verklaringsmodellen (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) en neurobiologische verklaringsmodellen worden uitgewerkt en ingezet om zo de zintuiglijke prikkelverwerking optimaal in kaart te brengen, te begrijpen en passende interventies te kunnen kiezen en te onderbouwen. De sensorische kansen en kwetsbaarheden worden in kaart gebracht op basis van evidence aangestuurd en ondersteund met casuïstiek en gerelateerd aan voorbeelden uit de dagelijkse beroepspraktijk.

Doelen van de module:

De deelnemer:

 • Weet hoe de sensorische problemen beschreven zijn in de DSM- 5;
 • Kan een veranderde sensorische prikkel- en informatieverwerking beschrijven bij cliënten met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS);
 • Kent het kwadranten model van W. Dunn en kan de beperkingen en mogelijkheden van dit model bij cliënten met ASS benoemen;
 • Integreert neuropsychologische inzichten en kennis over het brein in het therapeutisch (be)handelen en begeleiden van cliënten met ASS;
 • Kent de vier begripsniveaus: sensatieniveau, presentatieniveau, representatieniveau en meta-representatieniveau;
 • Kan op basis van de unieke zintuiglijke prikkelervaringen en verwerkingsstrategieën een beginnende vertaalslag maken naar interventie; Let op dit is geen behandelmodule!
 • Kan sensorische kwetsbaarheden en kansen van de cliënt in kaart brengen;
 • Kan meedenken in het bedenken van strategieën voor op school en thuis.

Algemene Informatie

Doelstellingen 4 daagse module:

Kennisleerlijn:

 • Je kunt de zintuiglijke verwerking van exterosensorische, propriosensorische en interosensorische informatie relateren aan het functioneren van  kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
 • Je relateert de zintuiglijke prikkelverwerking  van mensen met ASS aan (bewegings)gedrag
 • Je benoemt en beschrijft de cognitieve verklaringsmodellen. Je Kent de Theory of Mind, de centrale coherentie theorie en de theorie van de executieve functies en kan deze relateren aan het functioneren van de cliënt met ASS in de fysiotherapeutische en dagelijkse praktijk
 • Neuropschychologische, neurobiologische en cognitieve denkconcepten rondom ASS worden herkend en vertaald naar keuzes in de begeleiding en behandeling
 • Je relateert beschikbare wetenschappelijk onderzoek aan keuzes in het therapeutisch handelen
 • Je kent en  en herkent vroege ASS markers (en zintuiglijke problemen) in de ontwikkeling van het kind

Vaardigheden leerlijn:

 • Je oefent in het analyseren van (beeld)observaties, oudergesprek en oudervragenlijsten,  vakgerelateerd onderzoek en brengt de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden in de context van de activiteit in kaart en ontwerpt een passend begeleidings-therapeutisch plan.
 • Op basis van klinisch redeneren, theoretische evidentie en best practise stem je de therapeutische interventie mede af op het sensorische profiel van het kind of de cliënt.
 • Je integreert neuro-psychologische inzichten en kennis over het brein in het therapeutisch begeleiden/behandelen
 • Op  basis van de unieke zintuiglijke prikkelervaringen en verwerkingsstrategieën maak je de vertaalslag  naar het ontwerpen van een therapie of begeleidingsplan en onderbouwd je keuze
 • Je relateert sensori-motorische problemen aan dagelijkse activiteiten
 • Maakt een sensori-motorisch kansen en kwetsbaarheden profiel
 • Ontwerpt een methodisch begeleidingsplan (individu-specifiek)  in samenspraak met ouders waarin je A-Secret, het zintuiglijk Activiteiten Programma en/of het matrixmodel kunt toepassen
 • Maakt de vertaalslag van de behandelpraktijk naar participatie in het dagelijks leven

Communicatie/interactie leerlijn:

 • Je bent je meer bewust van het persoonlijke sensorische profiel in relatie tot het contact
 • Je stemt de interactie zintuiglijk af op het persoonlijke profiel van het kind of de cliënt.
 • Je bespreekt met de ouders en/of de cliënt waar zintuiglijke kansen liggen binnen het interventieplan.

 

Voor wie:

(kinder)fysiotherapeuten , ergotherapeuten en logopedisten met minimaal een 10 daagse modules van AKK. Let op, er wordt geen aandacht meer  besteed aan de uitleg van zintuigen, het model van W.Dunn,  het matrixmodel, asecret en het ZAP. Er wordt op toepassingsniveau aangesloten bij aanwezige basiskennis. Van deelnemers wordt verwacht dat zij actieve inbreng hebben met ondersteunend beeldmateriaal en individuele casuïstiek.

Contact: Inhoudelijke vragen: Miriam Hufen (ergotherapeut)

e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Telefoon 071 8876472

Aantal deelnemers: maximaal 16

Data 4 daagse 2019: 14 maart, 25 maart, 23 april en 10 mei

Locatie: Oude Vest 91 te Leiden

Kosten: 4 daagse €630,- inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee.

Accreditatie 4 daagse module voor algemeen- en kinderfysiotherapeuten met 24 punten en voor logopedisten en ergotherapeuten met 32 punten

literatuur : Boek Autisme en zintuiglijke problemen, verkijgbaar met korting op deze module.

Docenten

 • Prof. Dr. Ina van Berckelaer-Onnes; Faculteit Leiden Orthopedagogiek
 • John Bos; Neuropsycholoog en fysiotherapeut
 • Miriam Hufen; ergotherapeut met Specialisatie Sensorische Informatieverwerking

Accreditatie:  Voor ergotherapeuten, logopedisten en (kinder)fysiotherapeuten 24 Contacturen , 6 studie uren. Totaal 30 punten

Docenten:

M.J Hufen (ergotherapeut),

Drs J. Bos (neuropsycholoog en fysiotherapeut)

Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes (Faculteit der Sociale Wetenschappen, Leiden)

Inschrijven 

Inschrijven kan via de website of door het sturen van een email naar info@anderskijkennaarkinderen.nl Wij sturen dan een inschrijfformulier.

Locatie www.ov91.nl ; Oude vest 91 te Leiden

Voorwaarden Op al onze opleidingen en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u kunt vinden op de website http://www.anderskijkennaarkinderen.nl/index.php/algemene-voorwaarden-akk

 

 

2*Leerlijnen en doelstellingen van de 2 daagse module

Kennisleerlijn, Onderzoekleerlijn en Vaardighedenleerlijn

Kennisleerlijn:

De deelnemer:

 • Benoemt de Sensorische Problemen bij cliënten met ASS zoals deze beschreven zijn in de DSM 5
 • Kent de neuropsychologische en neurobiologische processen en nieuwe inzichten, op basis van wetenschappelijk onderzoek, die relevant zijn in het kader van de sensorische informatieverwerking specifiek voor de doelgroep cliënten met ASS.
 • Kan de exterosensoren, propriosensoren en interosensoren benoemen en uitleggen hoe het brein zintuiglijke informatie op diverse niveaus verwerkt en hoe verwerkingsproblemen doorwerken in gedrag
 • Kent de (gedrags)kenmerken van ASS zoals deze zijn omschreven in de DSM 5
 • Beschrijft de neurobiologische, cognitieve- en gedragsverklaringsmodellen
 • Beschrijft de vier begripsniveaus: sensatieniveau, presentatieniveau, representatieniveau en metarepresentatieniveau en relateert deze aan prikkelverwerking
 • Relateert de prikkelverwerking aan cognitieve modellen :Theorie of Mind, Executieve Functies, Centrale Coherentie
 • Kent het kwadranten model van W. Dunn en kan de beperkingen en mogelijkheden van dit model bij cliënten met ASS benoemen
 • Beschrijft hoe sensorische informatieverwerkingsproblemen gevolgen hebben voor het functioneren thuis en op school/werk.
 • Kent autisme specifieke sensorische verwerkingsproblemen

Analyseleerlijn:

De deelnemer:

 • Maakt een sensorisch profiel en brengt de kansen en kwetsbaarheden van de cliënt met ASS in kaart
 • Analyseert met behulp van zowel cognitieve als neurofysiologische verklaringsmodellen de sensorische prikkelverwerking.

Vaardighedenleerlijn:

De deelnemer:

 • Motiveert en onderbouwt het therapeutisch handelen met behulp van zowel cognitieve als neurofysiologische verklaringsmodellen.
 • Beschrijft een veranderde sensorische prikkel- en informatieverwerking bij cliënten met autisme spectrumstoornissen (ASS)
 • Integreert neuro-psychologische inzichten en kennis over het brein in het therapeutisch (be)handelen en begeleiden van cliënten met ASS
 • Onderbouwt op basis van de unieke zintuiglijke prikkelervaringen en verwerkingsstrategieën de te kiezen interventie
 • herkent sensorische kwetsbaarheden en kansen van de cliënt
 • Kan deze kansen vertalen naar globale strategieën voor op school en thuis; In deze 2 dagen kunnen wij uiteraard geen SI behandelaars opleiden. Daar zijn uitgebreidere modules voor.

Data 2 daagse 2018: 4 en 25 september

Kosten: 2 daagse €325,- inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee.

Accreditatie 2 daagse 16 punten voor algemeen- en kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Organisatie: Anders Kijken naar Kinderen

Oude Vest 91
2312XT
Leiden

Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

NRTO/CRKBO

AKK is geregistreerd lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en CRKBO geregistreerd en derhalve vrijgesteld van BTW onderwijs activiteiten verzorgen.

 

Like!

Share: