Opleidings Instituut Anders Kijken naar Kinderen (AKK) doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u. Mochten u na onze reactie op uw klacht niet tevreden zijn met de reactie op uw klacht dan kan u deze voorleggen aan de geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding waarbij wij zijn aangesloten.

Voor het behandelen van uw klacht nemen wij de volgende procedure in acht.

1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij AKK. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de problemen of gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Bij voorkeur tijdens de cursus of studiedag doch in ieder geval binnen 2 maanden na het afronden van de cursus of studiedag. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten terzake verliest.

2. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk aan AKK kenbaar gemaakt te worden door uw klacht te sturen naar:

Anders Kijken naar Kinderen (onder vermelding van Commissie kwaliteit); Oude Vest 91, 2312XT te Leiden

Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Akk zal dan zo spoedig mogelijk het probleem met u bespreken en een passende oplossing voorstellen.

AKK neemt problemen, die telefonisch niet tot een voor de cursist bevredigende oplossing hebben geleid, na een schriftelijke aanvraag voor behandeling van de klacht in behandeling. AKK adviseert de cursist daarom om de klacht aangetekend te versturen. De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-)cursist zijn/haar naam en adresgegevens, de cursus (variant), de locatie en eventueel de naam van de docent als de klacht daar betrekking op heeft. Deze informatie is bedoeld om een snelle afhandeling te bevorderen.

3. Privacy

Een klacht zal door AKK  altijd vertrouwelijk worden behandeld.

4. Bevestiging klacht

AKK  zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de cursist. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

5. Onderzoek klacht

AKK verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen 3 weken maatregelen te kunnen treffen die zoveel als mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de (aspirant)cursist. De klachtencommissie wordt indien nodig geïnformeerd.

6. Reactie op het onderzoek

AKK zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn schriftelijk met de cursist corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

7. Geschillenregeling

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13 van de studievoorwaarden.

a. Geschillen tussen (aspirant-)cursist en AKK over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

b. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst bij AKK heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil.

c. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

d. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van €75,- aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen verschuldigd.

e. Wanneer de (aspirant-)cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is IPD aan deze keuze gebonden.

f. Wanneer AKK een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet zij eerst de (aspirant-)cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. AKK dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

g. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het NRTO IPD en de Gedragscode van NRTO bij de uitspraak centraal.

h. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

i. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid a tot en met h van deze Geschillenregeling geen toepassing.

GDPR Consent

Edit your consent settings or view privacy policy.

Privacyverklaring